Odpovědný zástupce

Chystáte se aktivně podnikat v oboru stavebnictví?

Odpovědný zástupce

Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, dle § 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli vázána smluvním vztahem na základě příkazní smlouvy, uzavřené dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) Odpovědný zástupce, může být ustanoven max. pro čtyři podnikatelské subjekty.

Odpovědného zástupce je povinen ustanovit:

 • podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti
 • podnikatel, který je právnickou osobou s výjimkou živností u kterých se nevyžaduje zvláštní způsobilost.

Odpovědný zástupce, odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování právních předpisů. Takovými předpisy se v oboru stavebnictví, pro živnosti provádění staveb, jejich změn a odstraňování či projektová činnost ve výstavbě rozumí zejména:

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech;
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
 • vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
 • vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 • vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání bezbariérových staveb
 • vyhláška č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství;
 • vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb;
 • zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky;
 • nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky;
 • zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě;
 • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách;
 • zákon 121/2000 Sb., o právu autorském a o právu souvisejícím s právem autorským (autorský zákon);
 • právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 • právní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí, především ochrany vod a ovzduší;
 • české technické normy a další předpisy v oblasti hygieny, požární bezpečnosti, jakož i veškeré další právní předpisy, související s provozovanými živnostmi, projektová činnost ve výstavbě“ a „ provádění staveb, jejich změn a odstraňování“